Ga naar de inhoud

ANBI

Stichting NOORDWOORD (voorheen SLAG) is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder andere, dat je gift aan NOORDWOORD je belastingvoordeel oplevert. Hieronder vind je alle relevante informatie over hoe onze stichting staat geregistreerd en hoe we verantwoord omgaan met onze mensen en middelen.

Algemene gegevens

Naam: Stichting NOORDWOORD

KvK-nummer: 01147223

RSIN: 820532691

Vestigingsadres: Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen

Contact

Doelstellingen

Ons hoofddoel is het verankeren van de positie van Groningen als literaire stad en provincie. Dat wil zeggen: het bevorderen en ontsluiten van de letteren en het letterkundig leven in Noord-Nederland, het uitwisselen van contacten ter zake met andere delen van Nederland, het bevorderen van internationale letterkundige contacten, het ondersteunen en ontwikkelen van schrijftalent in Noord-Nederland, de aandacht vestigen op de kwaliteiten en mogelijkheden van Groningen als centrum van letterkundige activiteiten in het Noorden.

Governance Code Cultuur

Stichting NOORDWOORD wordt bestuurd volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur 2019; waar van de Code wordt afgeweken, wordt dit toegelicht.

Bestuursleden van de stichting voeren hun taken onbezoldigd uit. Gemaakte onkosten in het kader van de uitoefening van werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden vergoed. De directeur is in vaste loondienst, evenals één parttime medewerker. Drie medewerkers hebben een tijdelijk parttime dienstverband. Aanvullend worden zelfstandige opdrachtnemers betrokken voor realisatie van projecten en activiteiten. Er worden geen overeenkomsten aangegaan met beloningen hoger dan de norm Wet Normering Topinkomens. De financiële administratie van NOORDWOORD is ondergebracht bij Biblionet Groningen.

Donaties aan NOORDWOORD

Onze stichting is voor haar activiteiten sterk afhankelijk van bijdragen van sponsors en donateurs. Wil je met een gift aan NOORDWOORD helpen om nog meer mensen te laten genieten van literatuur? Dat kan eenvoudig via deze link.

Heb je je vragen over de extra culturele giftenaftrek, neem dan contact op met je belastingadviseur.

Onze bankgegevens

IBAN: NL47 RABO 0349 8471 69
t.n.v. Stichting NOORDWOORD.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het geschonken bedrag 1,25 keer aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bestuurlijke verantwoording

Beleidsplan 2021-2024 NOORDWOORD

NOORDWOORD jaarrekening 2022 met controleverklaring

NOORDWOORD jaarverslag 2022

ANBI gegevens 2022

Rooster van aftreden bestuursleden Stichting NOORDWOORD